Ärenden - Carat Law

Pressmeddelande Arica Victims

Som ombud för Arica Victims har vi tagit del av domen och – inte minst – domslutet. Vi är naturligtvis besvikna på domen. Vi har hela tiden räknat med att få rätt i domstolen. Vi vidhåller att Boliden agerade vårdslöst när företaget fraktade det giftiga gruvavfallet till Chile. Vi vidhåller att avfallet har orsakat de skador som vi beskrivet. Och vi vidhåller att Boliden är ansvarigt för dessa skador.

Vi kommer att läsa domen ingående, men vi utgår från att vi kommer att överklaga domen till hovrätten. Boliden har inte velat göra upp med Arica Victims om att ersätta uppkomna skador: inte innan vi stämde, inte under de år rättegången pågått och inte under huvudförhandlingen. För bolaget har det varit viktigt att få ett rättsligt avgörande. Det är en inställning vi respekterar. Vi utgår därför från att Boliden inte kommer att försöka hindra en prövning i hovrätten, genom att ställa krav på ersättning för rättegångskostnader i detta skede. Då skulle Boliden även i handling visa att företaget är berett att låta ansvarsfrågan få en fullständig rättslig bedömning. Omvänt, om Boliden skulle insistera på att redan nu utkräva ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten, skulle bolaget i praktiken kunna hindra alla skadelidande i Chile tillgång till en fullständig och rättvis prövning i andra instans. Frågan om Bolidens rättsliga ansvar kommer då aldrig att ha blivit fullständigt prövad. För Arica Victims Stockholm 8 mars 2018 Johan Öberg, Jonas Ebbesson och Göran Starkebo

Läs mer

Kalkbrott i Ojnare på Gotland

Sedan 2007 representerar vi sakägarintressen som försöker få ett stopp på det finska bolaget Nordkalks försök att öppna ett 170 ha stort kalkbrott i en unik och jungfrulig miljö i Bunge på norra Gotland.

Det planerade brottet gränsar till tre områden som har klassificerats som Natura 2000-områden och som därmed inte får skadas av den sökta verksamheten. Målet har prövats sammanlagt sex gånger med olika utfall. EU-kommissionen har följt målet under hela handläggningstiden och kommer enligt egen utsago sannolikt att agera om svenska domstolar ger tillstånd till att sätta igång gruvan.

Läs mer

130 vindkraftverk utanför Östersund

SCA har ansökt om tillstånd att uppföra ca 130 vindkraftverk strax öster om Östersund. I området bedriver samebyarna Raedtivarie och Ohredakke rennäring. 

Vindkraftparken riskerar att omöjliggöra framtida rennäring i området vilket på sikt äventyrar samebyarnas hela existens.

Läs mer

Gigantiskt dagbrott vid Älvsbyn

Boliden Mineral AB har ansökt om tillstånd att återöppna koppargruvan Laver i närheten av Älvsbyn, Norrbottens län. Gruvan stängdes på 1960-talet p.g.a dålig lönsamhet. 

Teknikutvecklingen sedan dess har gjort det möjligt att driva lönsamma gruvor i form av dagbrott. Själva dagbrottet beräknas till 4 kvadratkilometer med ett djup ca 350 meter. Gruvan beräknas vara utbruten på 20 år. Gruvavfallet ska enligt ansökan förvaras i stora dammar som tillsammans med dagbrottet och Bolidens fabriksområde kommer att utgöra ett 46 kvadratmeter stort inhägnat område. Carat Advokatbyrå företräder Semisjaur sameby som idag bedriver renskötsel i området. Den planerade gruvdriften riskerar att förstöra förutsättningarna för att bedriva rationell renskötsel i anslutning till det planerade gruvområdet. Den planerade gruvdriften utgör ett påtagligt hot mot samebyns näringsverksamhet och strider därmed mot ett i grundlagen fastslaget krav på att samisk kultur ska främjas.

Läs mer

Brandmän drabbade av cancer

Carat Advokatbyrå företräder brandmän i Stockholms län som drabbats av allvarliga sjukdomar, främst olika cancerformer såsom testikel- och prostatacancer.  

Försäkringskassan har i ett första beslut meddelat att det inte går att fastställa något samband mellan brandmännens arbetsmiljö och dessa sjukdomar. AFA försäkring har lutat sig mot detta beslut och nekat de drabbade arbetsskadeersättning.

Läs mer

Förgiftade av brandskum i Kallinge

Carat Advokatbyrå företräder ett antal invånare i Kallinge, Blekinge län, som har förgiftats av s.k. perflourerade ämnen via dricksvattnet. Gifterna kommer från flygvapnets anläggning F17 i Ronneby 

där man använt bransläckningsskum innehållande perflourerade ämnen. Dessa ämnen är toxiska och bryts ner mycket långsamt. Av undersökningar i USA framgår det att perflourerade ämnen kan kopplas till förhöjd risk för allvarliga sjukdomar såsom testikelcancer, njurcancer, sköldkörtelstörningar och ulcerös colit.

Läs mer

Arsenikskadade i den chilenska staden Arica

 Carat Advokatbyrå driver ett skadeståndsmål mot Boliden Mineral AB med anledning av att 820 skadelidande invånare från staden Arica i Chile, arsenikförgiftats av gruvavfall som Boliden transporterat dit

i mitten av 1980-talet. Boliden, som har stämts på ca 130 mkr i skadestånd, har bestritt kravet bl.a. med påståendet att bolaget agerat ansvarsfullt.

Läs mer