Pressmeddelande Arica Victims

Pressmeddelande Arica Victims

Som ombud för Arica Victims har vi tagit del av domen och – inte minst – domslutet. Vi är naturligtvis besvikna på domen. Vi har hela tiden räknat med att få rätt i domstolen. Vi vidhåller att Boliden agerade vårdslöst när företaget fraktade det giftiga gruvavfallet till Chile. Vi vidhåller att avfallet har orsakat de skador som vi beskrivet. Och vi vidhåller att Boliden är ansvarigt för dessa skador.

Vi kommer att läsa domen ingående, men vi utgår från att vi kommer att överklaga domen till hovrätten. Boliden har inte velat göra upp med Arica Victims om att ersätta uppkomna skador: inte innan vi stämde, inte under de år rättegången pågått och inte under huvudförhandlingen. För bolaget har det varit viktigt att få ett rättsligt avgörande. Det är en inställning vi respekterar. Vi utgår därför från att Boliden inte kommer att försöka hindra en prövning i hovrätten, genom att ställa krav på ersättning för rättegångskostnader i detta skede. Då skulle Boliden även i handling visa att företaget är berett att låta ansvarsfrågan få en fullständig rättslig bedömning. Omvänt, om Boliden skulle insistera på att redan nu utkräva ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten, skulle bolaget i praktiken kunna hindra alla skadelidande i Chile tillgång till en fullständig och rättvis prövning i andra instans. Frågan om Bolidens rättsliga ansvar kommer då aldrig att ha blivit fullständigt prövad. För Arica Victims Stockholm 8 mars 2018 Johan Öberg, Jonas Ebbesson och Göran Starkebo

Miljörätt